מתנ

מכרז פומבי 01/2021

לידיעת ציבור המעוניינים , ועדת המכרזים של רשת המתנסים החליטה להאריך את מכרז מספר 2021/1 עד לתאריך 27.4.21 בשעה 12.00


הזמנה להציע הצעות 
להפעלת ביה"ס לכדורגל וחוגי קט-רגל בעיר קריית גת
מתנ"ס קריית גת (להלן: "המתנ"ס") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות להפעלת ביה"ס לכדורגל וחוגי קט-רגל בעיר קריית גת.

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי רשות הספורט בצמוד למגרשי הטניס בקריית גת (להלן: "משרדי המתנ"ס") החל מתאריך 05.04.21 בימים א' – ה' בין השעות 15:00-09:00 .
דמי עלות השתתפות במכרז 400 ש”ח, דמי ההשתתפות לא יוחזרו למשתתפים.
יש לרכז את כל השאלות ככל וישנן, ולהעלותן על הכתב עד ליום 11.04.2021 ועד
השעה 12:00 ,בקובץ Word בלבד, לידי אמיר בן שמחון לדוא"ל:amir.matnasim@gmail.com
ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 
08-6620872 מורן


מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה , לא ישלחו למציעים כי אם יועלו
לאתר המתנ"ס. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המתנ"ס וביחס
להבהרות ככל ויהיו.

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל חומרי המכרז ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את
כל המסמכים המפורטים, כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם
בכל עמוד ועמוד.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי 1/2021" עד ליום
27/04/2021 ולא יאוחר מהשעה 12:00 ,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מנכ”ל
הרשת מבנה בית רחל קומה 2 ,בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם.


הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו. על מגיש ההצעה לצרף לה את
כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש.
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על
אחריותו הבלעדית של המשתתף.

טרם הכנסת המעטפה לתיבה, יש לקבל אישור קבלה חתום מאת המזכירות אודות
הגשת ההצעה במועדה. מציע שלא דאג לקבל אישור כנ"ל, יהיה מושתק מלהעלות טענות בדבר מועד הגשת הצעתו.


בכבוד רב,
אמיר בן שמחון,
מנכ”ל רשת המתנ”סים