מתנ

הזמנה -להגיש הצעות מחיר מכרז לשירותי היסעים 2021/10

רשת המתנ"סים (המרכז הקהילתי ע"ש אדית פולק בע"מ) בקרית גת מזמין בזאת לקבל הצעות מחיר כדלקמן:

**אספקת שירותי הסעות ברחבי הארץ בהתאם לתנאים ודרישות המפורטים במסמכי המכרז.

רשאים להשתתף במכרז מי שברשותו עסק מורשה לניהול משרד הסעות עירוניות ובינעירוניות על פי חוק ועל פי מפרט.

דמי עלות ההשתתפות במכרז הינה 1000 ₪ אשר ישולמו בהמחאה לפקודת המרכז הקהילתי בקרית גת.

דמי ההשתתפות לא יוחזרו למשתתפים.

לקבלת טפסי המכרז ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל ציפי עבו מנהל הרכש ברשת החל מתאריך 5/9/21 בשעה - 10:00 בטלפון 08-6620870

המועד הסופי להגשת מסמכי המכרז הינו 30/9/21 בשעה 14:00

את טפסי הבקשה להשתתפות במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, להכניס לתיבת המכרזים שנמצאת במשרדו של מנכ"ל רשת המתנ"סים מר אמיר בן שמחון בין השעות 9:00-14:00.